Privacyverklaring

Privacyverklaring Just a Date


Om events te organiseren waaraan jij kan deelnemen, heeft Just a date enkele persoonsgegevens van je nodig. Wij hechten veel waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening, daarom informeren wij je graag over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring heeft betrekking op het door Just a date verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) deelnemers aan door haar georganiseerde events, bezoekers van haar website, contactpersonen van organisaties waarmee Just a date zaken doet en sollicitanten voor functies binnen Just a date.


Just a date verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. We raden aan de spelregels (en/of de algemene voorwaarden) en deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring ziet op de persoonsgegevens die worden verwerkt door:

Naam: Just a date
Correspondentieadres: Postbus 118, 5066 ZJ Moergestel
E-mail: info@justadate.nl
Kvk-nummer: 18054375

2. Persoonsgegevens

Wat zijn nu precies persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: Alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijk persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, een online identificator of elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Just a date verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Onder ‘verwerken’ wordt onder meer verstaan: Het verzamelen, opslaan, wijzigen en vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verwerken de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer je gebruik maakt van onze diensten. De soorten te verwerken persoonsgegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken. Ook kan Just a date persoonsgegevens verwerken die indirect van je worden verzameld (bijv. middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën).

Just a date kan onder andere de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Identificatiegegevens: bijvoorbeeld je voor- en achternaam, geslacht, contactgegevens (zoals woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum, IP-adres, cookie ID;
 • Gegevens die nodig zijn in het kader van onze dienstverlening: bijvoorbeeld je werk-/denkniveau en bank- en betalingsgegevens; 
 • Gegevens over je online activiteit: bijvoorbeeld je online interactie met de website van Just a date, browsegeschiedenis en zoekgeschiedenis, locatie en IP-adres;
 • Contactgegevens van de contactpersonen van organisaties waarmee Just a date samenwerkt voor het organiseren van events;
 • Gegevens die nodig zijn voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure: bijvoorbeeld je naam, contactgegevens (zoals woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum en persoonsgegevens in een CV en/of motivatiebrief;
 • In uitzonderlijke gevallen foto’s en/of video-opnames.

Just a date verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van je. 

3. Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken de onder 2 genoemde persoonsgegevens niet zomaar. Just a date kan je persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens verwerken: 

Om events te organiseren
;
Voor dit doeleinde verwerkt Just a date de contactgegevens van de contactpersonen van organisaties waarmee en locaties waar Just a date events organiseert. Just a date verwerkt deze persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die zij heeft met deze organisaties.

Om je aanmelding voor een event te registreren en te bevestigen, te controleren en om je verder over het event te kunnen informeren
;
Voor dit doeleinde verwerkt Just a date de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, contactgegevens, geboortedatum, werk-/denkniveau en bank- en betalingsgegevens. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om je aanmelding voor een event te registreren en te bevestigen. Just a date kan de door jou opgegeven persoonsgegevens ook controleren, bijvoorbeeld om te bepalen of je je inschrijft voor een event binnen jouw leeftijdscategorie of om te bepalen of je je inschrijft voor een event voor jouw werk-/denkniveau. Verder moet Just a date je nader over het event en de in dit verband gemaakte afspraken informeren. Dit doen wij voornamelijk per e-mail. De verwerking van je persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst(en) die je met Just a date hebt.

Om je van nieuwsbrieven te kunnen voorzien
;
Voor dit doeleinde verwerkt Just a date je e-mailadres. Als je aan ons hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen dan verwerkt Just a date je e-mailadres voor dit doel op basis van jouw toestemming.  

Voor marketingdoeleinden
;
Tijdens sommige events kunnen door Just a date foto's en/of video-opnames worden gemaakt. Wij proberen te voorkomen dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht op deze foto’s en/of video-opnames. Wanneer beeldmateriaal wordt gemaakt waarop deelnemers aan events bewust herkenbaar in beeld worden gebracht, wordt hiervoor toestemming gevraagd aan de betreffende deelnemers. Op dat moment wordt ook toestemming gevraagd voor het eventueel publiceren van dit beeldmateriaal op de website, in de nieuwsbrief en/of op social media van Just a date.

Om de dienstverlening van Just a date te analyseren en te verbeteren
;
Voor dit doeleinde verwerkt Just a date voornamelijk gegevens over je online activiteit. Just a date doet dit onder andere door websiteverkeer te analyseren door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Voor het plaatsen van cookies en vergelijkbare technologieën die persoonsgegevens verwerken, vragen wij je toestemming. 

Om sollicitatieprocedures te kunnen doorlopen
.
Just a date verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang bij het kunnen laten plaatsvinden en het doorlopen van een sollicitatieprocedure. Just a date kan de persoonsgegevens van jou als sollicitant ook verwerken op grond van je toestemming. Dit is het geval wanneer je toestemming geeft om de persoonsgegevens gedurende de termijn van een jaar na afwijzing te bewaren, zodat wij je in de toekomst eventueel opnieuw kunnen benaderen. 

4. Ontvangers van persoonsgegevens

Just a date kan - in het kader van bedrijfsmatige, contractuele of wettelijke verplichtingen - je persoonsgegevens uitwisselen met onder andere de volgende organisaties en andere derden:

 • Agenten en zzp’ers die handelen in opdracht van Just a date;
 • Organisaties waarmee Just a date events organiseert;
 • (Sub)verwerkers;
 • De Rijksoverheid;
 • De Belastingdienst;
 • Haar adviseurs (bijvoorbeeld haar accountant en advocaat);
 • Gerechtsdeurwaarders en/of justitie.

Als wij gegevens doorgeven aan derden dan gebeurt dit zorgvuldig. In ieder geval verkopen wij jouw persoonsgegevens niet door aan derden. 

Indien een partij die persoonsgegevens van Just a date ontvangt de rol van ‘verwerker’ (artikel 4 lid 8 AVG) heeft, dan is met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen. Ingevolge de (sub)verwerkersovereenkomst worden op eventuele subverwerkers vergelijkbare verplichtingen opgelegd als die die voor verwerkers gelden.

Je persoonsgegevens worden in beginsel verwerkt in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het delen van jouw persoonsgegevens met derden kan betekenen dat je persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen worden gedeeld met organisaties / worden opgeslagen in landen buiten de EER. Wanneer een dergelijke internationale doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt, treft Just a date de nodige maatregelen om je persoonsgegevens van een vergelijkbaar niveau van bescherming te voorzien of ziet Just a date erop toe dat de nodige maatregelen in dit verband worden getroffen. Zodoende vinden eventuele internationale doorgiften van persoonsgegevens conform hoofdstuk V van de AVG plaats. 

5. Toegang tot persoonsgegevens en beveiliging

Naast dat Just a date in beginsel zo min mogelijk persoonsgegevens van je probeert te verwerken neemt Just a date de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende maatregelen getroffen in het kader van de beveiliging van de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van de beschikbare techniek. Wij zorgen dat wij voldoen aan de wettelijk gestelde maatregelen en zorgen dat beveiligingstechnieken up-to-date zijn. 

6. Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan verschillen per (categorie) persoonsgegeven, waarbij wettelijke bewaartermijnen en adviezen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt worden genomen.

Persoonsgegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor het voeren van een financiële administratie worden 7 jaar bewaard. Persoonsgegevens die wij verzamelen naar aanleiding van een sollicitatie worden bij afwijzing vier weken na het einde van de procedure verwijderd, tenzij je ons toestemming verleent om jouw persoonsgegevens tot een jaar na afwijzing te bewaren.

Indien je vragen hebt over de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1. 

7. Je rechten

Op grond van de AVG heb je diverse rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht om vergeten te worden;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om uw toestemming voor een verwerking in te trekken;
 • Het recht bezwaar te maken tegen een verwerking;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien je een beroep wil doen op een van deze rechten, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1. Let wel op! De bovengenoemde rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Just a date niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitvoering van één van deze rechten. Hierover zullen we je in dat geval informeren. Van belang is dat het intrekken van toestemming voor een verwerking of het bezwaar maken tegen een verwerking geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking van toestemming of het maken van bezwaar.

Naast de hierboven genoemde rechten heb je altijd het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door Just a date bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

8. Cookies

Just a date maakt voor haar website(s) gebruik van cookies en andere, vergelijkbare technologieën (bijv. pixel tags). Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan een website wordt geplaatst op de harde schijf van je computer of ander elektronisch apparaat. Een cookie bevat gegevens zodat je als bezoeker kan worden herkend en je gebruik van de website kan worden geanalyseerd, telkens als je de website bezoekt. Een pixel tag of plug-in is een kleine grafische afbeelding (die je al dan niet kunt zien) of code op (een) website(s). Deze technologieën worden onder andere gebruikt om te registreren op welke webpagina’s en advertenties je hebt geklikt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, word je gevraagd of je al dan niet instemt met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies krijg je deze optie niet. Voor het gebruik van dergelijke cookies is toestemming namelijk niet vereist.

Door het geven van toestemming voor het gebruik van cookies, stem je ermee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Just a date en eventuele derden die toegang hebben tot deze gegevens.

Just a date maakt op haar website voornamelijk gebruik van analytische cookies en vergelijkbare technologieën. Deze stellen Just a date in staat het websitebezoek bij te houden. Deze gegevens worden verzameld om (de prestaties van de website van) Just a date te verbeteren.

Bij de inrichting van deze analytische cookies zijn maatregelen genomen ter bevordering van je privacy. Zo wordt jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerkt als je de cookies niet accepteert.  

Indien je op enig moment besluit niet langer in te stemmen met de opslag en het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op je computer of andere elektronische apparaat, kan je de opgeslagen cookies die zijn geplaatst voor de website(s) van Just a date verwijderen of je browserinstellingen aanpassen zodat cookies in het algemeen niet op je computer of andere elektronische apparaten worden opgeslagen of actief worden verwijderd. 

9. Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is als laatst gewijzigd in september 2022 en kan ieder moment weer worden gewijzigd zodat je op de hoogte blijft van de manier waarop Just a date met jouw persoonsgegevens omgaat.

Volg ons op social media

En blijf op de hoogte van al onze activiteiten